Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
17 Дек
2014

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

    АИКБ с дълбоко съжаление отбелязва зачестилите случаи на изнасяне на невярна, с неточно съдържание информация и негативни спекулации в средствата за масово осведомяване по отношение на представителността на национално представителните организации на работодателите в България. Забелязва се и нарушаване на принципите на водене на социалния диалог в страната, като на преговори с изпълнителната власт биват канени представители на само една от четирите национално представителни организации на работодателите в България, а по въпроси от изключително значение за социално-икономическия климат в страната правителството води разговори изцяло в отсъствието на работодателите – само с представители на работниците и служителите.

    Цялото писмо можете да видите тук.

16 Дек
2014

От името на членовете ни и като представителни професионални организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), за нас е важно да Ви информираме за позицията ни относно намеренията на правителството, обявени в медиите, за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ще пренасочат към Националния осигурителен институт (НОИ) осигурителните вноски, които осигурените лица и работодателите понастоящем превеждат на универсалните пенсионни фондове, ще премахнат индивидуалните партиди на осигурените и на практика ще заличат модерния капиталов принцип на функциониране на пенсионната система, съответстващ на пазарния модел на националното стопанство и ще върнат страната към чисто солидарен модел на пенсионно осигуряване, който не може да реши сложните проблеми, с които системата за социално осигуряване се сблъсква.

Като Асоциации на професионалните участници на капиталовия пазар и емитентите в България, считаме подобни промени в осигурителното законодателство за неправилна и ненавременна стъпка, която ще доведе до повече проблеми, отколкото ще реши въпросите, свързани с преодоляване на дефицитите в пенсионната система и решаване на другите проблеми, свързани с пенсионното осигуряване в България.

Асоциациите на професионалните участници на капиталовия пазар и емитентите посрещат с тревога плановете за пренасочване на осигурителните вноски от универсалните и професионалните пенсионни фондове към НОИ. Считаме, че подобни действия биха подкопали не само съществуването на пенсионната система, но биха поставили под въпрос съществуването и на капиталовия пазар в страната. Под удар ще се окажат и публичните финанси, доколкото пенсионните фондове, като най-големи инвеститори в държавни ценни книжа (ДЦК), няма да имат достатъчен ресурс за инвестиране в инструменти, издадени от българската държава и то не само ДЦК, но и всякакви дългосрочни инвестиционни инструменти, които държавата в партньорство с частния бизнес би могла да издава за финансиране на крупни инфраструктурни проекти. Реформата ще върне страната по път, който вече е изминаван и отречен в края на 90-те години на миналия век като безперспективен и неадекватен за предизвикателствата на пазарното стопанство. Ще се унищожи и доверието в капиталовия пазар – нещо, което не се случи дори в условията на глобалната финансова криза в световен мащаб и последвалата банкова криза в страната. Вторичните трусове, предизвикани от такава политика, ще се отразят на всички институции, опериращи на пазара, би довело до отдръпване на портфейлни и стратегически инвеститори и би навредило на стабилността на финансовата система.

Такава стъпка би ощетила и всички осигурени лица, чиито лични средства, натрупани по индивидуални партиди в пенсионните фондове, биха се влели в общата маса на средстваата в НОИ, без при това да им се предоставя по-добра алтернатива за управление на средствата им.

Считаме, че търсенето на решения за стабилизиране на пенсионната система следва да се търсят в съвсем различна посока – в посока на възраждане и стимулиране на капиталовия пазар в България, цялостна ревизия на търговското, данъчното и административното право и в частност правото на ценните книжа с цел отстраняване на административните тежести и осигуряване конкурентноспособност на професионалните участници на капиталовия пазар, улесняване процесите на формиране на капитала, въвеждане на система от стимули за дългосрочни спестявания, редуциране на такси и други финансови тежести за участниците на пазара, насърчаване на търсенето и др.

При всички случаи, предприемането на реформи в областта на пенсионното осигуряване следва да става в условията на диалог, след обстоен анализ на всички аспекти на дейността на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, като се отчитат интересите на осигурените лица и инвеститорите на българския капиталов пазар.

Позицията е изпратена до президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, до министър-председателя г-н Бойко Борисов, до председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, до председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание г-жа Менда Стоянова, до председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм към 43-то Народно събрание г-н Петър Кънев, до заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, до министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

15 Дек
2014

Бяхме информирани чрез медиите за проведена среща между министър-председателя на Република България и двата български синдиката, без участието на представителните работодателски организации.

По този повод ние, българските работодатели, се обръщаме към Вас с покана за провеждане на работна среща, на която да обсъдим необходими и неотложни мерки за гарантиране на финансовата стабилност и икономическия растеж на страната ни и да направим опит за балансиране на отношението и подхода към всички социални партньори.

Отчитаме, че обективирането в управленски решения на важни за икономиката и на жизнения стандарт въпроси, може да бъде подпомогнато от опита и натрупаната експертиза на българските работодатели, като за нас обективните потребности на страната ни са основен приоритет.

Същевременно някои заявени намерения, касаещи важни икономически параметри като стабилността и функционалната адекватност на българския пенсионен модел, за които работодатели и синдикати не са постигнали споразумение, будят у нас сериозно безпокойство по отношение на макроикономическите последици и в частност за отражението им върху пазара на труда.

Работната среща можем да проведем в удобно за Вас време преди второ четене на проектите на закони за държавния бюджет на Република България, на бюджета на ДОО и на бюджета на НЗОК, на която да обсъдим поставените изключително важни въпроси.

Покана за провеждане на работна среща с министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов

Покана за провеждане на работна среща с Коалиция "Реформаторски блок"

12 Дек
2014

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) получи специална награда от Агенция по заетостта на проведената вчера единадесета годишна церемония „Работодател на годината” в хотел „Рамада София”. В награждаването участваха заместник-министрите на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев, г-жа Зорница Русинова и г-н Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта д-р Асен Ангелов.

Г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, прие наградата на Асоциацията в категорията „Социални партньори с директен принос за изпълнението на НПДЗ 2014 г.“ за проекта „От обучение към заетост“. Г-н Иванов изказа благодарност на Агенция по заетостта, на Дирекциите за регионална служба по заетостта, на бюрата по труда в страната, както и на членовете на АИКБ и на работодателите, които взеха активно участие в дейностите по проекта. В проектните дейности са включени 1880 души, на които е предоставено пакетно обучение, включващо обучение по ключови компетентности, професионално обучение и мотивационно обучение. В заетост (субсидирана и на първичен пазар) са включени 1076 души. Тези отлични резултати са постигнати благодарение на положените усилия и дейно участие на всички страни по проекта.

Отличени бяха и 27 работодатели с различна сфера на дейност от общо 22 населени места в цялата страна, както и двата синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“.

17 Дек
2014
Писмо относно зачестилите спекулации в публичното ...
16 Дек
2014
Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИ...
15 Дек
2014
Писма-покани за провеждане на работна среща от нац...
12 Дек
2014
Асоциация на индустриалния капитал в България полу...
 • Писмо относно зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации
  към писмото
  Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ относно намеренията на правителството, обявени в медиите, за промени в Кодекса за социално осигуряване
  към позицията
  Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен от Михаил Миков и група народни представители
  към становището
 • Отворените процедури за кандидатстване по програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз