Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
30 Окт
2014

Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите политики от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство, като конкретизира финансирането на дейности, реализиращи тези политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и комплексното функциониране на държавното управление.

По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на Република България за 2015 г.

Това налага позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) да се фокусира върху основни тези, с цел разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет, като се базира на този етап единствено на резултати от традиционното ни проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции.

Позицията на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2015 г. може да видите тук.

29 Окт
2014

  Възможно ли е да бъде преборена сивата икономика и как - това бе фокусът на дискусиите на Заключителния форум за изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, които се проведоха днес.

  През периода 2009-2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в България, в партньорство с КНСБ, изпълни мащабен проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Търсейки ефективни и устойчиви решения на проблема, Асоциация на индустриалния капитал в България, в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация и структурите на гражданското общество разработи и изпълни сложна система от проектни дейности. В резултат, беше повишена чувствителността на обществото към неформалната икономика и бяха създадени нагласи за неприемане и нетолериране на проявленията на неформалната икономика. Бяха разработени и се прилагат редица мерки за ограничаване на сивите практики, като: разпространяване на информация, провеждане на обучения, предоставяне на консултации, предложения за законодателни промени.

  През периода 2009-2014 г. бяха осъществени уникални по рода си изследвания на национално и браншово равнище, проведоха се мащабни информационни и разяснителни кампании, предоставени бяха над 23 000 консултации, обучени бяха над 6 500 лица от 16 индустриални бранша. За организирането и координирането на действията за ограничаване и превенция на неформалната икономика през 2010 г. бе създаден и успешно работи Национален център „Икономика на светло“, който бързо се наложи като водеща национална институция с организационни, координиращи, изследователски, аналитични, обучителни и информационни функции.

  Осъществените дейности по проекта започнаха да дават позитивни резултати още през 2012-2013 г. Това стана ясно при ежегодното изчисляване на създадения за целите на проекта нов индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика, който бе наречен Композитен индекс „Икономика на светло“. При първото изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 2013 г. (съобщената днес стойност) бе 67.77. Това отразява реално настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите практики. Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела на сивите практики както в трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика. Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2 %, през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %. Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция.

  Какво следва оттук нататък? Поставено е солидно начало, но тъй като неформалната икономика е сложен социално-икономически феномен, действията за нейното ограничаване и превенция трябва да бъдат устойчиви във времето и да обединят в едно енергията и волята на цялото българско общество. В тази насока ще продължи да работи учредения по проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

29 Окт
2014

  На 29 октомври 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе Заключителен форум за представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“.

  Представени бяха резултатите от дейностите по проекта и бе оценен постигнатият напредък по отношение ограничаването и превенцията на неформалната икономика през периода на изпълнението на проекта (2009 - 2014 г.) и посоката на промените в обществените нагласи спрямо неформалната икономика.

  По време на заключителния форум бяха представени:

  Доклад за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло за 2013 г. с ревизирани данни към октомври 2014 г.;

  Презентация върху Доклада за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2013 г. с ревизирани данни към октомври 2014 г.;

  Презентация: „Трети годишен мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция“;

  Презентация: „Заключителен доклад за изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“.

  В заключителния форум ще взеха участие представители на държавните институции и администрация, социалните партньори, структури на организираното гражданско общество, представители на академичната общност, медиите. Очертани бяха предизвикателствата и възможностите за последващи мерки за ограничаване на неформалната икономика.

  Какво следва оттук нататък? Поставено е солидно начало, но тъй като неформалната икономика е сложен социално икономически феномен, действията за нейното ограничаване и превенция трябва да бъдат устойчиви във времето и да обединят в едно енергията и волята на цялото българско общество. В тази насока ще продължи да работи учредения по проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

29 Окт
2014

  На 29 октомври 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе 12-то заседание на Обществения съвет по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, на което бе представен и приет Доклада за изпълнение на проектните дейности.

  Заседание откри председателят на Съвета – г-жа Теменужка Петкова – заместник-министър на финансите на Република България. Г-жа Петкова приветства дългогодишната работа на екипа на проекта и ръководството на АИКБ в борбата за намаляване на дела на неформалната икономика в страната.

  Обсъден бе формата за бъдеща работа по ограничаване и превенция на неформалната икономика, като в тази насока ще продължи да работи учредения по проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

30 Окт
2014
Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Р...
29 Окт
2014
Борбата с неформалната икономика – реалности и пер...
29 Окт
2014
Заключителен форум по проект “Ограничаване и преве...
29 Окт
2014
12-то заседание на Обществения съвет по проект “Ог...
 • Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2015 г.
  към позицията
  Становище на АИКБ по проекта на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
  към становището
  Предложения на работната група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), свързани с проблемите на електронното управление
  към предложенията
 • Отворените процедури за кандидатстване по програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз