Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
12 Март
2015

Председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет г-н Яцек Кравчик се срещна вчера с вицепремиера г-н Ивайло Калфин. На срещата присъстваха: г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и заместник – председател на Групата на работодателите на ЕИСК, г-н Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика на Република България, д-р Елка Димитрова, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда“.

Основна тема на срещата бе обсъждането на възможности и подходи за активизиране и оптимизиране на социалния диалог, с цел постигане на национално съгласие за извършване на наложителните реформи в България в областта на пенсионната реформа и на подобряване на заетостта. Г-н Кравчик представи европейските практики и опита на Полша при провеждането на пенсионната реформа. Той сподели, че в Полша, след обсъждане със социалните партньори, пенсионната възраст е повишена до 68 г. – и за мъже, и за жени, като тази реформа е била приета без социални сътресения, тъй като е съпътствана с редица мерки за повишаване на заетостта, особено за уязвимите групи на пазара на труда – младежи до 25 г. и трудещи се над 55 г. В резултат, през последните 2 години, безработицата в тези групи е намалена с 30 %, а общото равнище на безработица в Полша е под 8 %. В същото време, е ограничен ефективно и натискът върху пенсионната система, оказван от твърде големия брой инвалидни пенсии, посредством извеждането на ТЕЛК/НЕЛК от системата на здравеопазването и преминаването им към НОИ – реформа, за която АИКБ настоява от години. "След широк и публичен диалог с всички заинтересовани страни предприехме мерки, с които се оптимизира системата и се минимизираха възможностите за злоупотреби с този вид помощ", сподели г-н Кравчик. Друга положителна реформа, извършена в Полша, е либерализирането на услугите по заетост, посредством аутсорсинг на дейности от тяхната Агенция по заетостта към частни оператори – мярка, която също е довела до много положителни ефекти. Г-н Кравчик изрази своята готовност да сътрудничи на МТСП и българските социални партньори, като предостави полски опит, добри практики и действащи решения.

Г-н Калфин подчерта, че политиките в страната са насочени към постигане на единна визия за реформи посредством активен социален диалог, насочен към сближаване на позициите. "Държавата без социалните партньори не би могла адекватно и коректно да изгражда механизми, които да са значими, и най-важното - насочени към решение на проблеми", отбеляза министър Калфин. Той допълни, че МТСП има добри практики в провеждането на социалния диалог, които вярва, че ще се развиват успешно и в бъдеще.

Заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев представи основните въпроси, които се обсъждат от работната група за пенсионната реформа. Той посочи, че МТСП работи по изграждането на автоматичен механизъм за обвързване на възрастта за пенсиониране с продължителността на живота. "Този приоритет е част от препоръките на Съвета на Европейския съюз към България", поясни зам.-министърът. Той подчерта, че МТСП ще подкрепи предложение за плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране, така че системата да бъде предвидима и да не се натоварва само едно поколение пенсионери. В отговор, г-н Васил Велев посочи, че много плавната стъпка за нарастване на възрастта за пенсиониране няма да е релевантна на демографската ситуация и тенденции, както и на възможностите на икономиката.

Г-н Кравчик отбеляза, че в Европа основният двигател на икономиката са малките и средните предприятия от реалния сектор и трябва да се положат усилия за стимулиране на тяхната конкурентоспособност, за да бъдат насърчени те да откриват устойчиви работни места. Той припомни, че ползването на средствата от Европейския социален фонд за субсидирана заетост е мярка с краткотраен ефект, която изчерпва своите възможности и не се препоръчва от Европейската комисия.

Срещата бе определена и от двете страни като изключително полезна, като даде началото на едно успешно партньорство при формирането и изпълнението на политики в Европа и страната ни.

**************************

Председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет г-н Яцек Кравчик е в България по инициатива на българската делегация на работодателите в състава на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата. Г-н Кравчик е представител на Lewiatan - полската конфедерация на частните работодатели и бивш заместник-председател на ЕИСК в периода 2010-2013 г., когато отговаря за бюджета в особено трудния и проблемен период по време на кризата.

Групата на работодателите в ЕИСК обединява предприемачи и представители от сдружения в индустрията, търговията, услугите и селското стопанство в 28 държави-членки на Европейския съюз. Професионализмът в работата на членове й се основава на факта, че те са активни и опитни в областта на реалния бизнес и чрез своите становища и действия подпомагат развитието на предприятията, които играят ключова роля за растежа и създаването на работни места. Чрез тях се чува гласът на бизнеса на европейско равнище, като групата на работодателите работи в тясно сътрудничество с пет големи бизнес организации в Европа – BUSINESSEUROPE (член от България е Българска стопанска камара), CEEP (член от България е Асоциация на индустриалния капитал в България), EUROCHAMBRES (член от България е Българска търговско-промишлена палата), EuroCommerce и UEAPME.

Снимки от срещата може да видите тук.

12 Март
2015

Председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет г-н Яцек Кравчик се срещна вчера със заместник-министъра на икономиката г-н Любен Петров. На срещата присъстваха и г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и заместник – председател на Групата на работодателите на ЕИСК.

Г-н Кравчик отбеляза, че Европа се справя по-добре с икономическия растеж, но все още остават много предизвикателства, като основните са насърчаването на реалния производствен сектор, подобряване на конкурентоспособността и развитието на МСП. Идеята за Европа, основана на услуги, доказа, че не е жизнеспособна и че производството е основният двигател за растеж. Г-н Кравчик подчерта, че диалогът с бизнеса е сериозен инструмент за генерирането на работещи решения и призова МИЕ да създаде платформа за регулярни консултации с работодателските организации.

В отговор, заместник – министър Петров обяви, че МИЕ възражда през месец март работата на Съвета за икономически растеж, в отговор на отправено по-рано предложение от страна на АИКБ, но под нов формат – Национален икономически съвет (НИС). Г-н Петров поясни, че НИС ще бъде форум, на който редовно да обменят виждания и идеи представителите на МИЕ, четирите национално представителни организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, както и представители на научните среди. Готовност за сътрудничество с НИС са изразили и съответните комисии в Народното събрание.

Председателят на АИКБ г-н Васил Велев посочи най-неотложните проблеми, които трябва да се преодолеят, за да се подобри бизнес средата у нас – като например, въвеждането на такива изисквания за разкриване на информация от страна на държавните предприятия, каквито действат спрямо публичните компании.

Срещата бе определена и от двете страни като изключително полезна, като даде началото на едно успешно партньорство при формирането и изпълнението на политики в Европа и страната ни за изграждане на конкурентоспособна индустрия за стабилен растеж и заетост.

.......................................

Председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет г-н Яцек Кравчик е в България по инициатива на българската делегация на работодателите в състава на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата. Г-н Кравчик е представител на Lewiatan - полската конфедерация на частните работодатели и бивш заместник-председател на ЕИСК в периода 2010-2013 г., когато отговаря за бюджета в особено трудния и проблемен период по време на кризата.

Групата на работодателите в ЕИСК обединява предприемачи и представители от сдружения в индустрията, търговията, услугите и селското стопанство в 28 държави-членки на Европейския съюз. Професионализмът в работата на членове й се основава на факта, че те са активни и опитни в областта на реалния бизнес и чрез своите становища и действия подпомагат развитието на предприятията, които играят ключова роля за растежа и създаването на работни места. Чрез тях се чува гласът на бизнеса на европейско равнище, като групата на работодателите работи в тясно сътрудничество с пет големи бизнес организации в Европа – BUSINESSEUROPE (член от България е Българска стопанска камара), CEEP (член от България е Асоциация на индустриалния капитал в България), EUROCHAMBRES (член от България е Българска търговско-промишлена палата), EuroCommerce и UEAPME.

Снимки от срещата може да видите тук.

26 Фев
2015

БФБ и 7 бизнес организации информираха европейските институции за проблемите пред инвеститорите в България

С над 150 млн. лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на Българската фондова борса (БФБ), само за две седмици от гласуването на последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). На тази стойност възлиза директната загуба за участниците на пазара, а именно пенсионните фондове, взаимните фондове, инвестиционните посредници, хилядите хора, които са решили да си купят акции, за да предпазят стойността на парите си. За това алармират БФБ, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (БАДСИЦ), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Бизнес организациите съобщиха, че проблема произлиза от ограниченията на ЗСПЗЗ и от приетите глоби за лицата, поставени в нарушение на новите разпоредби. Законът предвижда санкции за публичните компании, които притежават земеделска земя и чиито акционери (граждани и фирми) са регистрирани в държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство или в държави с преференциален данъчен режим. На практика публичните дружества не могат да отговорят на тези изисквания, тъй като нямат механизъм за контрол върху лицата, които търгуват техните акции на фондовата борса.

След приемането на законодателната промяна, която е в ущърб на публичните дружества, основния индекс на фондовата борса SOFIX се е понижил с повече от 4%, а от началото на годината понижението е 7,8%, което го прави най-слабо представящият се индекс в Европа, на фона на ръстовете на почти всички пазари на континента. Според анализатори, това е изключително тревожно за състоянието на капиталовия пазар у нас предвид факта, че за последната една година, българският капиталов пазар е загубил 2 млрд.лв. от пазарната си капитализация. Последната една година SOFIX се е понижил с почти 20%, а за същия период румънския пазар се е повишил с 12%.

Тревожните данни се потвърждават и от анализа на БНБ, според който преките чуждестранни инвестиции в България са намалели със 7% през 2014 г., запазвайки тенденцията за слаб интерес към българската икономика от последните пет години. Още по-негативен сигнал дават данните на БНБ за 50% срив на чуждестранните инвестиции в дялов капитал, като те достигат най-ниското си ниво от 1996 г. насам. От изнесените данни е видно, че процесите в България отблъскват чуждестранните инвеститори от страната.

За произтичащите проблеми от разпоредбите на ЗСПЗЗ вече са информирани всички институции в страната, Европейската комисия и Европейският парламент.

За проблема са уведомени и посланиците на други държави в България, предвид нарушаването на договорите за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, сключени с над 40 държави.

За допълнителна информация: Ива Микова, PR Play, тел. 0877 103 777

25 Фев
2015

На 25 февруари 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. Председателят на АИКБ Васил Велев и ректорът на УНСС проф. д.ик.н.Стати Статев подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и основно визира:

Информиране на студентите от УНСС-София за провеждани студентски стажове от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал в България;

Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на АИКБ и УНСС;

Участие на представители на АИКБ и на нейни фирми-членки в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от УНСС;

Участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;

Съдействие от страна на УНСС и на АИКБ за провеждане на обучения в УНСС на специалисти и служители от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и УНСС. Всяка година председателят на УС на АИКБ и ректорът на УНСС ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение. Доц. д-р Цветана Стоянова от УНСС и д-р Теодор Дечев от АИКБ са определени за оперативни координатори по осъществяването на Рамковото споразумение.

И от АИКБ и от УНСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Рамковото споразумение, което се оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като стъпка напред за осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в УНСС и бизнес практиката.

Снимки от събитието може да видите тук.

12 Март
2015
Перспективите пред европейския социален диалог обс...
12 Март
2015
Председателят на групата на работодателите на ЕИСК...
26 Фев
2015
С НАД 150 МЛН. ЛВ. Е НАМАЛЯЛА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ Н...
25 Фев
2015
Още една стъпка напред в сътрудничеството между об...