Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
19 Апр
2015

По повод внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, предизвикал нееднозначна обществена реакция, Асоциация на индустриалния капитал в България изразява своите сериозни резерви и притеснения от възможните неблагоприятни последици от отделни предлагани промени за бизнес средата и инвестиционната активност като (по хронологичен ред):

1. Разширяване на съществуващите ограничения за адвокати за участие в органите за управление на компаниите.

Действащата редакция на закона предвижда забрана да бъде вписано като адвокат лице, което е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество. Тази рестрикция е спорна по отношение на конституционосъобразност и неприемлива като последици. С предлаганите с § 4 от законопроекта изменения и допълнения се цели допълнително разпростиране на посочените ограничения и по отношение на членове на съвети на директорите на акционерни дружества. За нас това представлява недопустимо ограничение по отношение на юристи, заемащи такива длъжности, необосновано налагане на ограничения в правото на избор на кариерно развитие и безсмислено ограничаване на възможностите на предприемачите и инвеститорите при подбора на членове на съветите на директорите на акционерните дружества.

2. Разширяване на правата на адвокатите по отношение на правни и фактически действия.

Неизчерпателното, но много подробно определяне на адвокатската дейност създава на практика необходимост от ползване на адвокатски услуги за дейности, за които понастоящем това не се налага, доколкото същото се извършва от счетоводни предприятия, юристи, които не са вписани като адвокати и други лица със съответната компетентност. Новото законодателно решение в този смисъл ще натовари с допълнителни разходи бизнеса и гражданите.

3. Разширяване на правата на адвокатите по отношение на удостоверителни функции.

Предоставянето на удостоверителни функции на адвоката не отчита спецификите на уредбата на тази материя в нашето законодателство и установената традиция - тези функции да се предоставят на лица с нотариална правоспособност и дейност, регулирана от специален закон. Има риск от злоупотреба чрез паралелно осъществяване на удостоверителни и защитни функции по един и същ казус, за целите на защитата по който, адвокатът да изготви неистински писмени доказателства.

С подобна мярка несигурността за търговския и граждански оборот ще се увеличи над 20 (двадесет) пъти.

15 Апр
2015

Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ бе избрана вчера за Председател на Постоянната група за Услуги от общ интерес на Европейския икономически и социален комитет за мандата 2015 – 2018 г.

Постоянната група за Услуги от общ интерес разработва становища по законодателните предложения на Европейската комисия, на Европейския парламент и Съвет в областта на услугите от общ интерес. Платформата на д-р Ангелова за периода на нейното председателство е фокусирана върху потенциала на публичните услуги за насърчаване на икономическия растеж, създаване на устойчива заетост и насърчаване на конкурентоспособността, посредством предлагане на идеи и процедури за осигуряване на практическото прилагане на член 4 от Договора за създаване на ЕС и протокол 26 към него, конкретизиращи предоставянето на услуги от общ интерес. Конкретните стъпки в тази посока са прецизиране на законодателството на европейско равнище относно:

• Създаването на подходящи икономически и финансови условия за предоставянето на услуги от общ интерес;

• Прецизиране на регулациите по отношение на държавната помощ за предприятия, оказващи публични услуги;

• Европейските цели в областта на публично – частното партньорство;

• Наблюдение на прилагането на директивите за концесиите и за обществените поръчки.

Услугите от общ интерес са във фокуса на приоритетите на Комисията Юнкер, като са посочени като ключови области на Европейския фонд за стратегически инвестиции – особено по отношение на транспорт, енергийни и комуникационни структури, здравеопазване и образование.

Избирането на д-р Ангелова за председател на Постоянната група за Услуги от общ интерес предоставя ценни възможности за по-тясно участие на българските предприятия, предлагащи публични услуги, в процеса на взимане на решения и на изработване на политики на европейско равнище.

09 Апр
2015

Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев се срещна на 8 април с ръководителя на дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България Н. Пр. Темиртай Избастин.

Повод за срещата бе предстоящото заседание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите* (МКСОР), което ще се проведе на 7 юли 2015 г. в гр. Варна. Ротационен председател на МКСОР е г-н Кадир Байкенов, председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан и в тази връзка бе обсъден ходът на подготовката на заседанието.

Членовете на МКСОР ще вземат участие и в конференцията на тема „Високо конкурентен реален сектор за устойчив икономически растеж и заетост“, която ще се проведе на 6 юли 2015 г. в гр. Варна. Събитието се организира като съпътстваща програма на заседанието на Бюрото (органът на управление) на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), което ще се проведе под патронажа на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика г-н Ивайло Калфин. Поканен е и вицепрезидентът на Европейската комисия г-н Валдис Домбровскис. В дискусията ще вземат участие също и представители на политическите и бизнес среди от Европа (Европейска комисия, Европейски парламент, европейски бизнес организации и социални партньори), българската законодателна и изпълнителна власт и българските работодатели. Подобни дискусии имат широк европейски отзвук и често са основа за изготвяне на становища по собствена инициатива от страна на ЕИСК, които след това се представят пред Европейската комисия и Европейския парламент.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество между бизнеса от България и Казахстан. Единодушно бе мнението, че усилията в тази насока трябва да продължат, за да се постигне увеличаване на стокообмена между двете страни и насърчаване на инвестициите.

* През 2010 г. АИКБ стана една от организациите, учредители на МКСОР /www.ksorr.ru/, към който се присъединиха представени на национално равнище работодателски организации от петнадесет държави от Източна и Централна Европа. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

07 Апр
2015

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за наградите „Икономика на светло“.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” за 2013 г. се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта.

Победител в категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за избора бяха действията и цялостна роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България. В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“ наградата получи телевизия „България Он Ер“. Телевизията бе отличена за активна позиция и продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Наградата „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ бе присъдена на Министерски съвет на Република България - за възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по оперативните програми.

Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. тази година ще бъде присъден в три категории:

 • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.
 • Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

 • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.
 • Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

 • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.
 • Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).

  Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който също така е публикуван на интернет страницата на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).

  Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории за работата им през 2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г.

  Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юни.

  Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Миналогодишното издание на конкурса предизвика заслужен обществен и медиен интерес. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

  Ще се радваме да получим Вашите номинации за определянето на носителите на наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.!

  19 Апр
  2015
  Позиция на АИКБ по повод внесения в Народното събр...
  15 Апр
  2015
  УСЛУГИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС В БЪЛГАРСКИ РЪЦЕ
  09 Апр
  2015
  Среща между председателя на УС на АИКБ и посланика...
  07 Апр
  2015
  АИКБ обявява началото на номинациите за наградите ...
  • Позиция на АИКБ, БСК и КРИБ във връзка с публично оповестените виждания на МТСП за пенсионна реформа
   към позицията
   Предложения на НПРО за развитие на пенсионната система, за финансова устойчивост, намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите
   към предложенията
   Писмо до председателя на Народното събрание относно проекта на ЗИД на Закона за здравното осигуряване
   към писмото
  • Отворените процедури за кандидатстване по програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз