Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
20 Май
2015

Със свое решение от 19 май 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България за определяне на нови размери на минималната работна заплата (МРЗ) за 2015 г.(обн., ДВ. бр. 105/2014 г.).

Делото беше заведено от национално представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Основен мотив на жалбоподателите за завеждане на съдебния иск е непровеждането на задължителната по закон съгласувателна процедура в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Кодексът на труда предвижда задължителни консултации в рамките на НСТС, което според ВАС е част от процедурата по създаване на съответния нормативен документ. Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната. В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и на ПМС №419/17.12.2014 г.

„Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя“, пише още в мотивите на ВАС.

Върховните съдии считат, че несъгласуването на проекта за постановление е съществено нарушение на административно-производствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС №419/17.12.2014 г.

Решението на ВАС подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок.

С пълния текст на решението можете да се запознаете ТУК.

18 Май
2015

На 15.05.2015 г. се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България.

По време на общото събрание бяха приети финансовите отчети на АИКБ, бюджетът за 2015 г., докладът на Контролния съвет, както и бяха направени промени в устава на Сдружението.

Общото събрание на Асоциацията извърши промени в състава на Управителния и Националния съвет на АИКБ в съответствие с приетите нови членове - над 500 предприятия и организации, в това число 10 браншови организации. В новоприетите членове работят над 33 000 заети лица. Това за пореден път показа, че АИКБ, освен най-широко представителна, е и най-динамично развиващата се национално представителна работодателска организация.

В състава на Управителния съвет на АИКБ бе избрана още една дама – г-жа Мариана Итева – изпълнителен директор на Веолия за България и член на СД на Софийска вода АД. Така Управителният съвет на АИКБ придоби следния състав – председател - г-н Васил Велев, заместник-председатели - г-н Виктор Серов, г-н Никола Зикатанов, г-н Петьо Милков и г-н Румен Радев, и членове - г-н Бойко Недялков, г-н Боян Бойчев, г-жа Данета Желева, г-жа Мариана Итева, г-н Стефан Василев.

В състава на Националния съвет на АИКБ бяха приети г-жа Диляна Славова (член на УС на Национално сдружение "Планинско мляко"), г-жа Димитрина Христова (председател на Асоциация за масови комуникации), г-н Димитър Гишин (представител на КТИ АД), г-н Душан Рибан (изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България АД), г-жа Елица Ненчева (изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост), г-жа Ивета Кунова (председател на Българска асоциация на застрахователните брокери), г-н Иво Петрушев (изпълнителен директор на София Асетс Мениджмънт АД), г-н Николай Киров (председател на Асоциация на геодезическите фирми), г-н Павел Диковски (председател на Българска браншова камара "Пътища"), г-н Пламен Проданов (изпълнителен директор на Космос Шипинг АД), г-жа Таня Косева-Бошова (представител на Пикадили ЕАД), д-р Явор Дренски (председател на УС на Национално сдружение на частните болници).

На членовете на АИКБ бяха представени и презентации от експертите на Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика във връзка с новите възможности за кандидатстване по оперативните програми за 2014-2020 г. – „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Г-н Николай Василев представи дейността на „Експат Капитал“ АД - една от най-големите независими инвестиционни и асет мениджмънт компании в България.


Презентацията на Министерство на икономика за новите възможности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 можете да видите тук.

Презентацията на Министерство на труда и социалната политика за новите възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 можете да видите тук.

Презентацията на дейността на „Експат Капитал“ АД можете да видите тук.

13 Май
2015

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” за 2013 г. се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта.

Победител в категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за избора бяха действията и цялостна роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България. В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“ наградата получи телевизия „България Он Ер“. Телевизията бе отличена за активна позиция и продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Наградата „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ бе присъдена на Министерски съвет на Република България - за възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по оперативните програми.

Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. тази година ще бъде присъден в три категории:

 • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.
 • Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

 • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.
 • Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

 • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.
 • Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).

  Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който също така е публикуван на интернет страницата на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).

  Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории за работата им през 2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 22.05.2015 г.

  Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юни.

  Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Миналогодишното издание на конкурса предизвика заслужен обществен и медиен интерес. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

  Ще се радваме да получим Вашите номинации за определянето на носителите на наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.!

  20 Май
  2015
  Съдът отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на ...
  18 Май
  2015
  Обновление на органите на управление и членския съ...
  13 Май
  2015
  Наближава крайния срок за набирането на номинациит...
  13 Май
  2015
  Наближава крайния срок за набирането на номинациит...