Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
16 Сеп
2014

    Представители на държавните институции, социалните партньори, научните среди и други заинтересовани групи се събраха днес на Кръгла маса по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите, за да обсъдят възможностите за възприемане на практики за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики. Събитието е част от проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси.

    Системата на МОД, така както е изградена понастоящем, има двойна роля за българската икономика. От една страна тя е компонент на макроикономическата социална политика, който има за цел борбата с неформалната икономика и адекватното попълване на социалните фондове. От друга страна тя е и инструмент за интервенция на трудовия пазар, който влияе върху разходите за труд и следователно може да повлияе и върху конкурентоспособността, разпределението на доходите, заетостта и мотивацията за неформални практики.

    Системата е изиграла исторически и продължава да играе позитивна роля за изсветляване на неформалната икономика, за стимулиране на коректната конкуренция между производителите, за гарантиране на осигурителните права на множество индивиди, за попълването на социалните фондове и за ограничаване на техните дефицити. Но на този етап и в настоящия си вид тя до голяма степен е изчерпала своято полезност и поражда и проблеми.

    Какви са те? Колкото повече нарастват МОД (особено когато това става несъобразено с икономическите фундаменти), толкова повече ще се засилва влиянието на МОД като инструмент на пазара на труда и толкова по-трудно ще бъде МОД да се използват като инструмент за борба с неформалната икономика. Неизбежното влияние на МОД върху пазара на труд означава, че изсветляването на българската икономика не може да стане само чрез систематичното им повишаване. Няма да е възможно с един инструмент (МОД) да се постигне едновременно и значително изсветляване на неформалната икономика, и позитивни ефекти на пазара на труда. Наред с МОД, ще са необходими и други активни мерки за намаляване на неформалната икономика в България. Колкото повече нарастват МОД, толкова по-трудни ще стават преговорите за тях.

    Желателните характеристики на една рационална система на МОД, към настоящия етап, трябва да са такива, че да отчитат потенциалното влияние на МОД върху официалната и върху неформалната заетост, необходимостта от гарантиране на набирането на достатъчно финансов ресурс за попълване на социалните фондове, съществуващите различия между трудовите пазари в регионален план и разликата в икономическите възможности на големи и малки предприятия. В същото време такава система трябва да се оповава на обективни, публично достъпни статистически данни, генерирани с необходимата честота и регулярност от институции, които не участват в преговорния процес за МОД. И накрая, системата трябва да бъде относително семпла, за да е разбираема и лесна за интерпретация и използване.

    По време на Кръглата маса днес бяха представени пет различни предложения за системи за МОД. Тяхната основна цел е да предложат такива правила за изменението на МОД във времето, които да гарантират както липса на мотивация за неформални практики и за намаляване на заетостта, така и съобразяване с необходимостта за адекватни постъпления в социалните фондове. Т.е. системите въплъщават в себе си разбирането за дуалния характер на МОД и допускат гъвкавост при определянето на праговете. И петте системи почиват на солидни икономически аргументи, ориентирани са практически и са лесно използваеми. Те могат да бъдат използвани поотделно или заедно – в комбинация. Примерни разчети по тях дават ориентир за темп на нарастване на средния МОД за 2015 г. спрямо 2014 г. в интервала 0.55 % - 3.60 %.

    Системите нямат за цел да задават “точно” изменение на МОД, а да предложат аргументирани ориентири за преговори. И това е най-добрият възможен вариант – нищо не може да замени свободното договаряне, при което може да се отчитат всички специфики към всеки даден момент и във всяка икономическа дейност. Обаче, без да се ограничава свободата на договарянето, би било рационално да има система (или системи), която да отчита икономически дадености и по този начин да дава обективна основа за постигането на разбирателство при договарянето.

16 Сеп
2014

На 16 септември 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе Кръгла маса по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ за представяне и обсъждане на предложението за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

В кръглата маса взеха участие представители на държавните институции и администрация, социалните партньори, структури на организираното гражданско общество, представители на академичната общност.

Материали, представени на Кръглата маса:

Презентация: „Основни резултати от проучването за влиянието на минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика“;

Презентация: „Системи за договаряне на доходи от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика“;

Доклад - Предложениe за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

16 Сеп
2014

На 16 септември 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе 11-то заседание на Обществения съвет по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, на което бе представен и приет Доклада за напредъка в изпълнението на проектните дейности и напредъка в изпълнението на индикаторите по проекта за периода 01.06.2014 г. до 31.08.2014 г.

На заседанието бе избран и нов председател на Съвета – г-жа Теменужка Петкова – заместник-министър на финансите на Република България. Г-жа Петкова заяви подкрепата на Министерство на финансите и приветства дългогодишната работа на екипа на проекта и ръководството на АИКБ в борбата за намаляване на дела на неформалната икономика в страната.

16 Сеп
2014

На 16 септември 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе пресконференция, на която бе представено предложението за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

В пресконференцията взеха участие:

• г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ;

• д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;

• проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт „Стратегии и планиране“ по проекта.

Материалите, представени на пресконференцията:

Презентация: „Системи за договаряне на доходи от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика“;

Доклад - Предложениe за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

16 Сеп
2014
ДУАЛНАТА РОЛЯ НА МОД И ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА СИВАТА ИКО...
16 Сеп
2014
Кръгла маса за представяне и обсъждане на предложе...
16 Сеп
2014
Г-жа Теменужка Петкова – заместник-министър на фин...
16 Сеп
2014
Пресконференция за представяне и обсъждане на пред...