Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
17 Окт
2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНБ,

С писмо от 30 септември 2014 г., представителните организации на социалните партньори се обърнаха към Вас с призив да вземете отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.

В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако „подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност“.

Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност.

Нещо повече, във Вашия отговор се съдържаха поне няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на изложението ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и Експертният консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били „подхвърлили в публичното пространство“ очевидно неприемливата идея „продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й в несъстоятелност“. (Вижте в прессъобщение на БНБ от 2 октомври 2014 г.)

Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.

Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ „Виктория“.

Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.

И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ „Виктория“, а към нейната ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

УВАЖАЕВИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНБ,

На лице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне.

Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова първо трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката.

Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.

Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“. Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на въпросните незаконни действия.

С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за финансовата стабилност в страната.

Виждайки, че сме изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с които да подсещаме ръководството на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми и отчитайки всичко изброено по-горе, ние, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искаме незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на Банката – г-н Иван Искров.

Също така, ние всички ще се обърнем незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание към законодателната власт в страната с искане да бъдете отстранени от заеманите от Вас длъжности.

С УВАЖЕНИЕ,

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда „Подкрепа“

17 Окт
2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото писмо представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България изразяват силното си неудовлетворение от начина на функциониране на Енергийния борд и безотговорното му ползване за обосноваване на вече взети решения.

За съжаление, след две проведени заседания на Борда и избор на членовете на експертните групи към него, се потвърждават нашите опасения, изразени в писмо от 26.08.2014г. на КТ Подкрепа (приложено), а именно:

- След избора на членове на експертните групи към Борда е видно, че нито един представител на национално представените работодателски и синдикални организации не попадна в техния състав. След наше изрично настояване г-н Антон Иванов (кандидат на КНСБ и КТ Подкрепа) беше назначен от т.нар. „държавна квота“.

- Свидетели сме на оформяне на силни лобистки групи както в състава на Енергийния борд, така и в състава на тематичните работни групи към него.

- Факт е, че Енергийният борд вече беше използван за легитимация на вече взето решение за увеличаване на цената на електроенергията от 01.10.2014г. (изявление на министър Щонов, виж http://video.bgnes.com/view/50941 ). Подобно решение нито е било обект на дискусия, нито е подлагано на гласуване от членовете на Борда, без да споменаваме абсурдното изявление на г-жа Светла Тодорова – председател на ДКЕВР, че размерът на 10 процентовото увеличение на цената на тока бил определен от … журналистите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ние категорично не приемаме подобен модел на работа. Няма да приемем и да бъдем използвани като бутафорен декор за пи-ар операции, внушаващи, че еднолични решения са консенсусни и зад тях стоят представителите на социалните партньори.

Още веднъж бихме искали да изострим вашето внимание върху факта, че Енергийният борд е натоварен с огромни обществени очаквания и от решенията му произтича сериозна институционална отговорност. Затова предлагаме отново съставът на Борда да бъде реконструиран.

Енергийният борд трябва да бъде конструиран така, че в него да работят организации, които представляват различните обществени интереси и имат необходимия институционален и експертен капацитет.

На първо място – трябва ДА участват представителните организации на работодателите и синдикатите. Освен всичко друго, те представляват в огромна степен самите потребители. Работодателските организации представляват индустриалните потребители in general, а синдикатите представляват не само работещите в енергетиката, но и всички трудещи се потребители на електроенергия.

Следвайки тази логика, на второ място в Енергийния борд би трябвало да участват и организациите на потребителите.

На трето място, но съвсем не по значение, трябва да участват отрасловите / браншови организации на работодатели и на синдикатите от сферата на енергетиката. Организациите на енергийните потребители могат да бъдат третирани или като организации на потребителите или да се третират като отраслови / браншови работодателски организации.

В Енергийния борд НЕ трябва да участват юридически лица, регистрирани по търговския закон (както и гравитиращи около тях нестопански организации), независимо от дела им в произвоството или в разпределението на електроенергията в България. Тези дружества – производители и електроразпределители се представляват прекрасно от съответните браншови и национални работодателски организации.

На практика, Енергийният борд трябва да бъде „три плюс едно“ или направо „четири партитен“. Страни в него трябва да бъдат държавата, работодателите, синдикатите и организациите на потребителите. Юридическите лица – търговски дружества, трябва да се представляват от съответните браншови и национални работодателски организации.

В Енергийния борд трябва да вземем начина на взимането на решения от досегашната законово установена практика в тристранното сътрудничество – социалния диалог. Казано по друг начин – решенията трябва да се взимат с консенсус, иначе те просто няма да имат стойност.

Оставаме в очакване на вашия навременен отговор. В противен случай, ще се наложи да преосмислим позицията си относно участие в Енергийния борд.

С УВАЖЕНИЕ,

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда „Подкрепа“

01 Окт
2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с представените законопроект за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и с придружаващите го мотиви, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите декларират следните общи позиции:

1. Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета. Същевременно, радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.

2. Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис“ на следващото правителство и на следващия парламент.

3. Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и преизпълнението на разходната част.

4. Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приеман проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента от БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в Еврозоната.

5. Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и при настоящия състав на УС на Българската народна банка, е допустимо ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.

Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.

Позицията може да видите и тук.

30 Сеп
2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

Социалните партньори с изненада научиха от публикации от 29.09.2014 г. във в. „Капитал дейли“ и в електронния сайт „Дневник“, че се продават кредитите на Търговска банка „Виктория“, доскорошна „Креди Агрикол България“. Нещо повече – според публикациите, срокът за подаване на оферти от останалите банки бил до 1 октомври 2014 г.

Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от това съобщение. За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.

Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки, но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции.

Категоричното мнение на експертите, с които социалните партньори работят, е, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.

От друга страна, при цялото ни уважение към квесторите на ТБ „Виктория“, те са квестори, а не СИНДИЦИ. Те НЕ разполагат с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия.

Тук обаче прозират целенасочени действия, резултатът от които би бил не оздравяването на ТБ „Виктория“, а нейната ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност. Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,

С настоящото, социалните партньори изразяват своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“. Отговорно заявяваме, че подобни действия са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване.

Във връзка с това, социалните партньори настояват Вие и Управителният съвет на БНБ незабавно да оповестите позиция по отношение на предприетите от квесторите на ТБ „Виктория“ незаконни действия и по силата на законовите си правомощия НЕЗАБАВНО да спрете тези незаконни действия.

Също така, Ви уведомяваме, че при цялото ни нежелание да създаваме предпоставки за обществено напрежение, в случай че подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност.

Писмото на социалните партньори до ръководството на БНБ може да видите и тук.

17 Окт
2014
Социалните партньори поискаха оставката на управит...
17 Окт
2014
Отворено писмо на национално представителните орга...
01 Окт
2014
Позиция на социалните партньори във връзка със зак...
30 Сеп
2014
Позиция на социалните партньори във връзка с инфор...
 • Становище на АИКБ по проекта на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
  към становището
  Предложения на работната група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), свързани с проблемите на електронното управление
  към предложенията
  Позиция на социалните партньори във връзка със законопроекта за актуализация на бюджета на Република България за 2014 г.
  към позицията
 • Отворените процедури за кандидатстване по програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз