Контакти | Карта на сайта | RSS
Български English
13 Ноем
2014

Във връзка с представения законопроект за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и с придружаващите го мотиви, Асоциация на индустриалния капитал в България изразява следната позиция:

Оценяваме високо усилията на правителството за бърз старт на процедурата за актуализиране на бюджета, в контекста на политическата ситуация в страната. В същото време, следва да се отчита необходимостта от спазването на разпоредбите на действащата нормативна уредба в страната и произтичащите от нея процедури. Проведената неформална консултация със социалните партньори на 11. 11. 2014 г. следва да се разглежда като изключение, наложено от текущата обстановка и в никой случай да не бъде приемана като формат на работа. НСТС е органът, в който се представят компетентните становища на социалните партньори и правилникът за неговата дейност следва да бъде спазван.

Преди да бъде коментиран по същество ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г., АИКБ изразява притеснението си, че мотивите към проекта на ЗИД недвусмислено водят към заключението, че това е единствения възможен вариант, при който може да бъде изпълнен бюджетът на Република България за 2014 г. Ние не можем да се съгласим с тази отправна точка и настояваме под внимание при обсъждането на ЗИД в Народното събрание да бъдат взети следните факти и съображения:

1. Настояваме да бъдат положени всички усилия за задържане на бюджетния дефицит в рамките на 3 процента от прогнозния БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и от една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в Еврозоната. Спазването на този принцип е от изключителна важност за поддържането на стабилна икономическа обстановка в България, особено в светлината на понижената икономическа прогноза за страната ни от гледна точка на Европейската комисия (1), която поставя под сериозно съмнение възможностите за компенсиране на предлагания за 2014 г. свръх дефицит през следващата година.

АИКБ счита, че изготвената от правителството „умерено консервативна“ прогноза за приходите е възможно да бъде преизпълнена, което би компенсирало отчасти изоставането на приходите на държавния бюджет от 10-те месеца на 2014 г.

По наше мнение, неизпълнението на приходите на държавния бюджет за 2014 г. може да бъде сведено до не повече от 700 млн. лв. (0.85 % от прогнозния БВП).

Основен източник на повишението на приходите може да е повишение на крайното потребление по текущи цени, тъй като традиционно и предвид на предстоящите празници, крайното потребление се повишава през последните месеци на годината. Този ефект може да бъде подсилен от ликвидността, която ще влее изплащането от ФГВБ на гарантираните депозити в ТБ КТБ.

Също така, засилването на физическия контрол от Агенция „Митници“ по цялата верига от производители и/или вносители на акцизни стоки, транспорт и търговия със стоки с висок фискален риск, също би следвало да повиши прогнозираните постъпления от ДДС от внос и акцизи и съответно да окаже благотворно влияние върху размера на бюджетния дефицит.

2. По отношение на разходите смятаме, че в Преходните и Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. трябва да бъде включен текст, който да отменя приетите промени в Закона за МВР, които увеличават разходите за възнаграждения и материално и социално осигуряване на служителите. Тази мярка ще има незначително влияние върху бюджетния дефицит за 2014 г. (около 20 млн.), но ще доведе до намаление на разходната част на държавния бюджет за 2015 г. и ще окаже натиск за провеждане на реформи в системата на МВР. В същото време, считаме, че планираното увеличение на средствата за МВР се нуждае от допълнителна обосновка и ако все пак бъде прието, трябва да е съпътствано с конкретен план за реформи през следващата година, които да направят работата на ведомството по-ефективна.

3. Препоръчваме по бюджетите на всички министерства и ведомства да се направи повторен преглед и анализ на нуждите от финансови средства до края на 2014 г. и всички разходи, които не са начислени и могат да бъдат отложени, да бъдат прехвърлени за 2015 г. Възможен подход е и да бъдат намалени с процента на неизпълнение на бюджетните приходи бюджетите на бюджетните разпоредители.

4. Настояваме да се направи подобен анализ и оценка на Публичната инвестиционна програма и тези проекти, по които има сключени договори с изпълнители, но изпълнението на проектните дейности още не е започнало или е в начален стадии на изпълнение, да бъдат прекратени, или отложени за началото на 2015 г.

5. По отношение на недостига за финансиране на разходи по програмите и фондовете на ЕС, смятаме, че правителството трябва да вземе незабавни мерки за възстановяване на плащанията по временно замразената Оперативна програма „Околна среда“ и по двете оси на Оперативна програма „Регионално развитие“. Предлагаме отговорният заместник-министър председател да:

• Се разпореди всички Управляващи органи на Оперативни програми в кратки срокове да подготвят доклади за сертифициране на всички верифицирани разходи на бенефициентите и чрез Национален фонд сертификатите по всички ОП да бъдат заявени за плащане от фондовете на ЕС;

• Вземе мерки и предприеме действия за изплащане от ЕК на всички подадени сертификати и искания за плащания преди края на годината, както и да направи оценка на риска от загуба на средства за 2014 г. с цел предприемане на своевременни мерки.

6. Ако бъдат предприети мерки за намаляване на бюджетния дефицит до 3 % от прогнозния БВП, би следвало необходимостта от емитирането на нов държавен дълг да се сведе до 4 млрд. лева, в това число 2.9 млрд. лева за предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Нещо повече - смятаме, че ако до края на годината всички сертифицирани разходи бъдат изплатени от фондовете на ЕС, е възможно да бъде емитиран държавен дълг до 3 млрд. лева, а оставащият 1 млрд. лева да бъде финансиран от фискалния резерв. Освен това, дълговото финансиране за предоставяне на заем на ФГВБ ще е необходимо само при хипотеза, че всички гарантирани вложители изтеглят всичките си депозити, а световната практика показва, че при фалиране на банка и изплащане на депозитите и от други банки, само между 10 и 20 % от влоговете биват изтеглени незабавно от вложителите. От тази гледна точка, препоръчваме да се предприемат активни мерки при определянето на търговските банки, които приемат гарантираните депозити, в посока на осигуряване на мотивация на ТБ да задържат депозантите при себе си, вместо да се промотира изтеглянето на депозитите.

7. Възразяваме категорично относно предложението в проекта на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. за изменение на Закона за публичните финанси, с което държавата възстановява финансовите средства на бюджетните организации в банки под специален надзор или в банки, на които е отнет лиценза за банкова дейност, чрез трансформиране на тези средства в безлихвен левов депозит с титуляр Министерството на финансите. Това предложение ще стимулира ръководителите на бюджетни организации да поемат по-големи финансови рискове, като влагат финансовите средства на организациите в банки предлагащи високи лихви, тъй като биха били спокойни, че дори при фалит на банката, техните депозити ще бъдат изплатени от държавния бюджет. Освен това, подобна разпоредба създава неравнопоставеност между публичните и частните депозанти.

8. Предлагаме да отпадне текстът на т. 3 от § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г., предвиждащ промяна на чл. 18, ал. 4, т. 2, тъй като противоречи на Конституцията на Република България. Съгласно чл. 84 от Конституцията на Република България, само Народното събрание дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми.

9. Да отпадне ново предложеният § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г., по силата на който се предвижда ограниченията на Закона за ограничаване на плащанията в брой да не се вземат пред вид при изплащане на гарантираните влогове. Считаме, че няма никаква причина да се отменят разпоредбите, ограничаващи разплащанията в брой, насочени и срещу ограничаване на сивия сектор в България. Считаме, че спазването на настоящите разпоредби не създава никакви допълнителни административни бариери за вложителите, тъй като те ще могат да прехвърлят своите влогове в други ТБ и след това отново да изтеглят средствата си в брой, по реда на сега действащото законодателство. И обратно – в случай, че се приеме предложението за нов § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г., то той би довел до неравнопоставеност между вложителите в останалите ТБ в България и тези в КТБ.

Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от допълнителен преглед и промяна на представения проект за актуализация на бюджета и вкарването му в дефинираните рамки.

(1) Понижение на прогнозния ръст на БВП от 1.7 % до 1.2 % да 2014 г. и от 2 % до 0.6 % за 2015 г.

30 Окт
2014

Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите политики от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство, като конкретизира финансирането на дейности, реализиращи тези политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и комплексното функциониране на държавното управление.

По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на Република България за 2015 г.

Това налага позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) да се фокусира върху основни тези, с цел разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет, като се базира на този етап единствено на резултати от традиционното ни проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции.

Позицията на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2015 г. може да видите тук.

29 Окт
2014

  Възможно ли е да бъде преборена сивата икономика и как - това бе фокусът на дискусиите на Заключителния форум за изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, които се проведоха днес.

  През периода 2009-2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в България, в партньорство с КНСБ, изпълни мащабен проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Търсейки ефективни и устойчиви решения на проблема, Асоциация на индустриалния капитал в България, в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация и структурите на гражданското общество разработи и изпълни сложна система от проектни дейности. В резултат, беше повишена чувствителността на обществото към неформалната икономика и бяха създадени нагласи за неприемане и нетолериране на проявленията на неформалната икономика. Бяха разработени и се прилагат редица мерки за ограничаване на сивите практики, като: разпространяване на информация, провеждане на обучения, предоставяне на консултации, предложения за законодателни промени.

  През периода 2009-2014 г. бяха осъществени уникални по рода си изследвания на национално и браншово равнище, проведоха се мащабни информационни и разяснителни кампании, предоставени бяха над 23 000 консултации, обучени бяха над 6 500 лица от 16 индустриални бранша. За организирането и координирането на действията за ограничаване и превенция на неформалната икономика през 2010 г. бе създаден и успешно работи Национален център „Икономика на светло“, който бързо се наложи като водеща национална институция с организационни, координиращи, изследователски, аналитични, обучителни и информационни функции.

  Осъществените дейности по проекта започнаха да дават позитивни резултати още през 2012-2013 г. Това стана ясно при ежегодното изчисляване на създадения за целите на проекта нов индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика, който бе наречен Композитен индекс „Икономика на светло“. При първото изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 2013 г. (съобщената днес стойност) бе 67.77. Това отразява реално настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите практики. Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела на сивите практики както в трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика. Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2 %, през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %. Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция.

  Какво следва оттук нататък? Поставено е солидно начало, но тъй като неформалната икономика е сложен социално-икономически феномен, действията за нейното ограничаване и превенция трябва да бъдат устойчиви във времето и да обединят в едно енергията и волята на цялото българско общество. В тази насока ще продължи да работи учредения по проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

29 Окт
2014

  На 29 октомври 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе Заключителен форум за представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“.

  Представени бяха резултатите от дейностите по проекта и бе оценен постигнатият напредък по отношение ограничаването и превенцията на неформалната икономика през периода на изпълнението на проекта (2009 - 2014 г.) и посоката на промените в обществените нагласи спрямо неформалната икономика.

  По време на заключителния форум бяха представени:

  Доклад за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло за 2013 г. с ревизирани данни към октомври 2014 г.;

  Презентация върху Доклада за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2013 г. с ревизирани данни към октомври 2014 г.;

  Презентация: „Трети годишен мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция“;

  Презентация: „Заключителен доклад за изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“.

  В заключителния форум ще взеха участие представители на държавните институции и администрация, социалните партньори, структури на организираното гражданско общество, представители на академичната общност, медиите. Очертани бяха предизвикателствата и възможностите за последващи мерки за ограничаване на неформалната икономика.

  Какво следва оттук нататък? Поставено е солидно начало, но тъй като неформалната икономика е сложен социално икономически феномен, действията за нейното ограничаване и превенция трябва да бъдат устойчиви във времето и да обединят в едно енергията и волята на цялото българско общество. В тази насока ще продължи да работи учредения по проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

13 Ноем
2014
Позиция на АИКБ относно Законопроект за актуализац...
30 Окт
2014
Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Р...
29 Окт
2014
Борбата с неформалната икономика – реалности и пер...
29 Окт
2014
Заключителен форум по проект “Ограничаване и преве...